• slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
Duyurular

Dernek Toplantılarımız 15 günde bir Çarşamba Akşamı Yapılmaktadır


Hemşehrilerimiz Dernek Binamızı
Yakın Akraba,Sülale ve Dostlarıyla 
Her Türlü Toplantı (Kahvaltı vb.) ve
Çeşitli Organizasyonlarda Kullanabilirler.

İZMİR İNLİCELİLER  YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısını 18 ARALIK  2022 Pazar günü   saat: 14.00 de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Dernek binamız KOŞUKAVAK MAH. 4242 SK.NO.2D B BLOK ALTINDAĞ/BORNOVA-İZMİR adresinde yapılacaktır.

 

Bu toplantıda dernek genel kurulu toplanısı için yeter sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın 18 ARALIK  2022 Pazar günü aynı saat ve aynı adreste yapılacaktır.

 

 

GÜNDEM :

1.  Açılış ve yoklama

2.  Başkanlık divanı seçimi

3.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 

4.  Yönetim Kurulu Başkanın konuşması

5.  Yönetim Kurulu Genel Sekreteri tarafından Faaliyet raporun okunması

6.  Yönetim Kurulu Muhasip Üye tarafından Gelir ve Gider Tablosunun Okunması

7.  Denetim Kurulu Başkanı tarafından denetim raporunun okunması

8. Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı oylanarak ibra edilmesi

9.  Yeni dönem çalışma programı  ile tahmini bütçe ve üye aidatlarının görüşülmesi.

10.Yeni Yönetim kurulunun seçilmesi (7 asil 7 yedek üye)

11.Yeni Denetim kurulunun seçilmesi (3 asil 3 yedek üye)

12.Yeni Kadınlar Kurulunun seçilmesi (3 asil 3 yedek üye)

13.Gençlik Kurulunun seçilmesi (3 asil 3 yedek)

14. Derneğin bağlı olduğu federasyonda temsil edecek  üyelerinin seçimi. (3 asil, 3 yedek)

15-Öneri, dilek ve temenniler.

16- Kapanış


İzmir Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
"Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol, Sefkat ve merhamette güneş gibi ol, Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol, Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol, Hoşgörülükte deniz gibi ol, Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol."
Burs Koşulları


Burs Yönetmeliği

İZMİR İNLİCELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BURS YÖNETMELİĞİ

 AMAÇ

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir İnliceliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince; tüzüğünün, “Derneğin Amacı ve Hizmet  Konuları” başlıklı 2. maddesi, 20. paragrafında belirtilen çerçevede burs verme koşullarını saptamaktır.

 DEYİMLER

MADDE  2-  Bu yönetmelikte geçen;

a)    Dernek : İZMİR İNLİCELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

b)    Yönetim Kurulu: İZMİR İNLİCELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Yönetim Kurulu’nu   Belirtir.

 KAYNAK

MADDE 3- Öğrenci burslarının  kaynağı;

a)    Üyeler ile yardımsever gönüllülerin yapacağı bağışlardan,

b)    Burs kaynağı yaratmak amacı ile düzenlenecek sergi, kermes ve konser gibi sosyal etkinliklerden sağlanan gelirlerden,

c) İZMİR İNLİCELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Yönetim  Kurulu kararıyla aktarılan paralardan  oluşur.

Bu paralar, ulusal bankalarda açılan Dernek hesabında korunur ve sadece burs vermek için kullanılır.

 BURS DEĞERLENDİRME

MADDE 4- Burs istemleri,  Dernek  Başkanı’nın oluru ile kurulan ve 5 kişiden oluşan  “Burs Değerlendirme Komitesi” tarafından öğrencinin ihtiyac durumu esas alınarak değerlendirilir.

 BURSLARIN SÜRESİ, MİKTARI
MADDE 5-   Burslar eğitim süresi içinde, Kasım – Haziran ayları arasında, 8 ay süre ile verilir. Burs verilecek bursiyer sayısı ve miktarı her yıl yönetim kurulu kararı ile belirlenir. 

 BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

MADDE 6- Öğrencilerin aşağıdaki belgeleri Ekim ayının 15 ini geçmeyecek bir süre   içinde Burs Değerlendirme Komitesine teslim etmeleri istenir.

a)    Burs Başvuru Dilekçesi,

b)    1 Adet Vesikalık fotoğraf,

c)    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

MADDE 7- Burs almak üzere başvuran öğrencilerin aşağıdaki koşulları taşıması istenir:

               a)  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması,
               b)  Adli suç işlememiş olması,

               c)  Maddi bakımdan desteğe gereksinimi bulunması,

               d)  Başarılı bir öğrenci olması

               e)  Zamanının büyük bölümünü yalnız öğrenimine ayırması ve kazanç     getiren  sürekli herhangi bir işte çalışıyor olmaması.

               f)  İZMİR İNLİCELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ne ailesinin kayıtlı olması ve kendisininde . Derneğin faaliyetlerinde aktif olarak çalışabilecek olanlara  karşılıksız burs verir.

               g)  En az 4 Yıllık Örgün eğitim veren Fakülte Öğrencisi olması  

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 8- Adayların durumu,  Burs Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilir.

Bursların, en fazla ihtiyacı olan öğrencilere verilmesi ilkesi gözetilir.

Başvuruların değerlendirilmesinde, adayların aile, okul, kişisel durumları göz önüne alınır; puantaj sistemi ile değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu burs verilmesi uygun görülen adayların listesi hazırlanır.

Genel anlamı ile başarı, bursa başvuran öğrencinin veya bursiyerin sınıfını geçmiş olması, başarısız olduğu dersler varsa bu derslerin sömestre veya sene kaybına sebep olmaması şeklinde değerlendirilir. Aksi durumlar başarısızlığı gösterir.

Burs almaları uygun görülen adayların durumu, Dernek Yönetim Kurulu kararından sonra kesinlik kazanır.

 SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ VE DİĞER İŞLEMLER
MADDE 9- Burs almaya hak kazanan adaylara bildiri yapılarak banka hesap numaraları istenir. Bildiri yapılmayan başvuru sahipleri burs hakkı kazanamamıştır.

  BURSİYERLERLE İLİŞKİLER VE BURS YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 10- İZMİR İNLİCELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’nce verilen burslar karşılıksızdır.

Bursiyerler zaman zaman  toplantılara çağrılır ve Derneğin çalışmalarına katılmalarına çaba gösterilir.

Bursiyerler Derneğin  katılacağı sosyal etkinliklerde ders programını aksatmayacak şekilde görev üstlenirler.

İZMİR İNLİCELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ bursu alan her öğrenci , ileride yeterli gelir düzeyine çıktığında İZMİR İNLİCELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ aracılığıyla bir yüksek öğrenim öğrencisinin de kendisi gibi yetişmesinde katkıda bulunmayı bir vicdan borcu olarak kabul etmelidir.

Bursiyerler, aşağıda belirtilen hususları, Burs Değerlendirme Komitesi Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadırlar:

 a)    Kendisinin ve ailesinin adres değişikliklerini,

b)    Devam ettiği Yüksek Öğrenim Kurumunu değiştirmesi durumunda, nedenini ve yeni Yüksek Öğrenim Kurumunu,

c)    Yıl sonunda sınav sonuçlarını,

 BURSUN KESİLMESİ
MADDE 11-  Aşağıdaki durumlarda bursiyerlere yapılan ödeme durdurulur ve burs kesilir.

a)    7. maddedeki  koşulların tersine bir durum saptandığında,

b)    Bursiyerlerin başvuru belgesinde açıkladığı bilgilerin doğru olmadığı anlaşıldığında,

c)    Adli  ceza almasında,

d)    Kayıtlı bulunduğu Yüksek Öğrenim Kurumuna devam etmediği ve başarısında belirgin bir gerileme saptandığında,

e)    Maddi durumunda iyileşme olduğu veya sürekli bir işe girdiği anlaşıldığında,

f )  Alkol ve uyuşturucu kullandığı, illegal örgütlerle ilişkisi olduğu tesbit edildiği takdirde,

g) Devam etmekte olduğu Yüksek Öğrenim Kurumunu normal eğitim süresinde bitirememesi durumunda, alttan dersi kalması durumunda,

Yukarıdaki durumların tespiti halinde,  Burs Değerlendirme Komitesi tarafından bursiyerlerden yazılı savunma istenir. Yönetim Kurulu   Burs Değerlendirme Komitesi tarafından belirtilen görüş ışığında bursun kesilip kesilmeyeceğine karar verir.

 

BURS ÖDEME YÖNTEMİ
MADDE 12-  Burs miktarı  her ayın 20’sine dek Öğrencilerin vereceği banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenir.

 YÜRÜTME
MADDE 13- Bu Yönetmelik, İZMİR İNLİCELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Yönetim Kurulu adına, Burs  Değerlendirme Komitesi tarafından yürütülür.

MADDE 14- Yönetmelikte yer almayan hususlarda karar almaya  Yönetim Kurulu yetkilidir.

 İZMİR İNLİCELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Yükseköğrenim Bursuna Yönetmelik Kurallarına uyan Öğrenciler başvurabilir. Başvuru Formunu eksiksiz Doldurup imzaladıktan sonra 15 Ekim Saat 17.00 ye Kadar Derneğimize teslim etmelidirler.

Başvuru Formu Teslim Almaya Yetkili Dernek Üyelerimiz;

1- ALİ BEKECE                         – Dernek Yönetim Kurulu Başkanı
2- AHMET AKINCI                     – Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3- İsmail Acar                             - Dernek Genel Sekreter

4- BEKİR AKŞİT                         – Dernek Muhasip Üye

5-Hakkı Gürüler                          -DENETİM KURULU BAŞKANI

Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Köşe Yazıları
Son Ziyaretçi Yorumları
ALİ BEKECE
sayın üyelerimiz 18 ocak 2023 çarşamba akşamı saat 19 dan itibaren derneğimiz açıktır.Tüm İnlice'lileri sohbete ve un helvası yemeye bekliyoruz.başkan ali bekece

ALİ BEKECE
SAYIN ÜYELERİMİZ 25 ARALIK 2022 PAZAR GÜNÜ SAAT 14 DE DERNEK BİNAMIZDA SİZLERE SMS İLE DUYURDUĞUMUZ GÜNDEM MADDELERİNİ GÖRÜŞEREK 5. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILMIŞTIR. KURULDA DERNEĞİMİZİN 2020-2021 VE 2022 YILLARI GELİR GİDERLERİ GENEL KURULCA İBRA EDİLMİŞTİR.YİNE GENEL KURUL DERNEK AİDATLARINI 2023-2024 VE 2025 YILLARI İÇİN YILLIK 250 (iki yüz elli)TL OLMASINI OY ÇOKLUĞU İLE KABUL ETMİŞTİR.GENEL KURUL 2023-2024 VE 2025 YILLARI İÇİN YENİ YÖNETİM KURULU,YENİ DENETLEME KURULU,YENİ KADIN KOLLARI VE YENİ GENÇLİK KOLLARINDA GÖREV ALACAK ÜYELERİMİZİ SEÇMİŞLERDİR.SEÇİLEN ÜYELERİMİZ DE KENDİ ARALARINDA GÖREV BÖLÜMÜNÜ YAOMIŞLARDIR. BUNA GÖRE ALİ BEKECE yönetim kurulu başkanı,AHMET AKINCI(AKÜCÜ) başkan yardımcısı,İSMAİL ACAR genel sekreter,BEKİR AKŞİT (ali akşit oğlu) sayman,HAKKI GÜRÜLER asil üye,MEHMET LEYLEK asil üye,MEHMET ALİ BAŞPINAR (Abdurrahman Başpınar oğlu) asil üye,MUSTAFA KARAYILDIRIM denetleme kurulu başkanı,RECEP AKŞİT denetleme kurulu asil üye,MURAT DOĞAN denetleme kurulu asil üye olarak görev almışlardır.GÖREV ALAN TÜM ARKADAŞLARA BAŞARILAR DİLERİM.

Ali Bekece
İzmirde ikamet eden Hasta köylülerimiz hak. Aşağıda adı soyadı ve telefon numaraları yazılı olan köylülerimiz hasta olup kimisi hastaneler de,kimisi de evinde tedavi olmaktadır.Dernek yönetimi olarak bilip bilmediğimiz tüm hastalarımıza geçmiş olsun der Cenabı Allahtan şifalar dileriz.(Not:Sayın Hemşehrilerimiz hastalarınızı 0530 9613160 nolu telefona bildirirseniz hem dernek olarak bizim,hemde tüm köylülerimizin haberi olur.) ŞİMDİLİK BİLİNEN HASTALARIMIZ 1-İBİLLERDEN HAKKI ALTAS 05385824340, 2-İBİLLERDEN NURİ ALTAS 05074231936, 3-KURTLAKLARDAN ALİ RIZA KANDIRICI 05346258155, 4-EBİRLERDEN RAMAZAN ESEN 05356152702, 6-HACIİZZETLERDEN İZZET DURSUN 05384779272, 7-HAYTALARDAN RAZİYE SARIKAYA 05394242672, 8-AVCILARDAN AYŞE TARTAN (TELEFON OĞLUNUN RIZA TARTAN 05324406246)


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
İzmir İnliceliler Derneği © Copyright 2019  V4.0 Tüm Hakları Saklıdır. Hazır Dernek Sitesi | Hazır Köy Sitesi
Top